რეგულაციები

- არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების პირობებისა და წესის დამტკიცების შესახებ

- პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის წესისა და ჩასარიცხად წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

- სააპელაციო კომისია

-საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის სააპელაციო დებულება

-ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

–კერძო კოლეჯების ასოციაციის წესდება

-ბრენდირების დებულება

-ეთიკის კოდექსი