აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი კატეგორია

- აუდიტორის ასისტენტი

- ბანკის ოპერატორი

- ბუღალტერი

- მცირე ბიზნესის მწარმოებელი

- ოფისის მენეჯერი

- საბაჟო ბროკერი

- საბაჭო დეკლარანტი

- სადაზღვევო აგენტი

- სასტუმრო საქმის მწარმოებელი

- სასტუმრო საქმის მწარმოებელი (ინგლისურ ენაზე)
Hotel Management (One Year Diploma)

- ღონისძიებათა მომწყობი

-მოლარე

-ტუროპერატორი

-გიდი

-მიმღები-რეცეფციონისტი